30 عکس برتر فضایی سال 2022


فضاپیمای جونو ناسا این تصویر از مشتری را در 25 فوریه 2022 گرفته است. این تصویر سایه گانیمد، بزرگترین قمر مشتری و منظومه شمسی را بر روی سطح مشتری نشان می دهد.