200 میلیارد تومان درآمد، 250 میلیارد تومان افزایش حقوق; اثر درآمدی تعرفه توسعه به صفر رسیدمدیرعامل شرکت مخابرات ایران از افزایش درآمد و هزینه های این شرکت خبر داده است. او همچنین وعده جهش قابل توجهی در توسعه فیبر نوری در سال آینده داد.