20 هزار نفر 10 روز است که ارتباط تلفنی و مخابراتی ندارندمناطقی از کهگیلویه و بویراحمد 10 روز است که ارتباط تلفنی و مخابراتی ندارند.