موارد ابتلا به عفونت های قارچی کشنده در ایالات متحده به طور چشمگیری در حال افزایش استقارچی که اخیراً برای آلوده کردن انسان ها تکامل یافته است به سرعت در مراکز مراقبت های بهداشتی ایالات متحده گسترش می یابد.