معبد 4500 ساله سومری متعلق به خدای رعد و برق در عراق کشف شد.


ری در این رابطه گفت: پس از جنگ جهانی دوم و سال ها درگیری که بعدا عراق را ویران کرد، گیرسو به مکانی فراموش شده تبدیل شد، اما امروز اگر بگوییم گیرسو احتمالاً یکی از فانتزی ترین هاست اصلاً خیال باطلی نیست. میراث های مهم باستانی جهان که کمتر کسی در مورد آنها می داند.”

اکنون، بیش از یک قرن پس از آخرین کاوش‌های باستان‌شناسی در این مکان، ری و همکارانش توانستند معبد بزرگی پیدا کنند. باستان شناسان از فناوری های سنجش از دور برای تعیین شکل محل دفن زیر ماسه استفاده کردند. آنها همچنین از یک نمایش سه بعدی از سطح زمین برای درک تغییرات این سایت در مقایسه با کاوش های قرن 19 استفاده کردند.

کشف اخیر حاصل پنج فصل کاوش در محوطه معبد است که منجر به کشف زیارتگاهی باستانی شد. در این زیارتگاه محراب کوچکتر، میدان آیینی و دیوار داخلی با دروازه وجود داشت. در کتیبه های باستانی از این معبد با نام «انینو» یا «پرنده رعد و برق سفید» یاد شده است. مجسمه مشابهی از نینورتا، یکی از مهم ترین خدایان حامی سومری ها نیز در این معبد یافت شد. سومری ها معتقد بودند که نینورتا بر رعد و برق بهاری، طوفان باران، سیل و مزارع حکومت می کند.