مجلس طرح ایجاد صندوق توسعه شبکه فیبر نوری را ارائه کرد


طرح توسعه فیبر نوری از دیرباز در کشور مطرح شده و یکی از مهم ترین اهدافی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم آن را دنبال می کند. هدفی که عیسی زارع پور هفته گذشته در مجلس بر تلاش وزارت متبوعش برای توسعه و در دسترس قرار دادن آن در سه سال برای 20 میلیون خانوار و کسب و کار تاکید کرد.

در همین زمینه، مجلس ماده واحده ای را به عنوان ماده (7) به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1392/9/19 اضافه می کند که هدف آن توسعه شبکه دسترسی با هدف توسعه شبکه دسترسی است. مدیریت عادلانه مالی و استفاده حداکثری از ظرفیت های زیرساختی اپراتورهای مخابراتی. در نهایت باید صندوقی برای اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر ایجاد شود.

این صندوق با نام صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی مبتنی بر فیبر نوری، وابسته به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجری آن خواهد بود. منابع مالی این صندوق شامل درصدی از درآمد ناخالص سالانه متخصصان ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران می باشد.

همچنین وجوهی که طبق قانون برای تعیین و وصول حق الامتیاز فعالیت بخش غیردولتی در حوزه پست و مخابرات مجاز خواهد بود، مقرر شد به کل کشور تخصیص داده شود تا شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری را می توان نسبتاً توسعه داد.

طرح توسعه فیبر نوریدر این طرح یک فوریت دو تبصره نیز تعیین شده است. بر اساس تبصره اول، وزارت ارتباطات موظف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه گذاری شرکت های مخابراتی، حداقل پنج میلیون اشتراک اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور ایجاد کند.

در تبصره دوم، کمیسیون تنظیم مقررات وظیفه دارد اساسنامه صندوق توسعه فیبر نوری شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه عملکرد، مدیریت و نظارت صندوق را در چارچوب این قانون تنظیم کند. و به تصویب هیات وزیران برسد. .