قابلیت ها و محدودیت های هوش مصنوعی ChatGPT


وب سایت Gizmodo از ChatGPT خواست تا مقاله ای در مورد مدل های زبان بزرگ به سبک مورد نظر این وب سایت بنویسد و توضیحاتی در مورد مدل های زبان بزرگ ارائه دهد تا قابلیت های ChatGPT در نوشتن مقالات خبری را سنجید.

Gizmodo می گوید که اگرچه ChatGPT موفق شد مقاله را به خوبی بنویسد، اما خطاهایی در متن وجود دارد. این وب سایت چندین نسخه از مقاله را با هوش مصنوعی ذکر شده نوشت، اما هر بار خطاهایی در آن مشاهده شد. این هوش مصنوعی حتی به موضوعاتی پاسخ می دهد و می نویسد که در مورد آن هیچ دانشی ندارد و بنابراین به شدت مستعد اشتباه است.