فعالیت در فضای مجازی زیر ذره بین کمیته انضباطی دانشگاه


وزیر علوم و وزیر بهداشت سیاست انضباطی جدیدی را امضا و به دانشگاه ها ابلاغ کردند که بیش از پیش بر فعالیت دانشجویان در فضای مجازی نظارت دارد. راهنمای اجرای جدید آیین نامه انضباطی دانش آموزان کشور که در آبان ماه تصویب شد، پس از ده سال برای آخرین بار در آگوست 2018 تغییر کرد و در آن زمان بسیاری به آن اعتراض کردند.

اصلاحات جدید بیشتر بر فعالیت مجازی دانشجویان تمرکز دارد. یکی از مهم ترین تغییرات این کد نسبت به کد سال 2018 در ماده 32 تخلفات رایانه ای، مخابراتی و مجازی است که به جای یک تبصره، هفت تبصره دارد. در تبصره دو آمده است: “تشکیل کلیه گروه های مجازی دانشجویی با جمعیت بالای 100 نفر نیاز به مجوز کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دارد. تشکل ها و مجموعه های رسمی تابع قوانین مربوطه هستند. ایجاد کانال یا گروه غیرمجاز. این مجازات ها از ممنوعیت موقت از تحصیل تا اخراج دانشجو از دانشگاه با محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه ها تا پنج سال متغیر است و بر این اساس صرفاً عدم کسب مجوز برای ایجاد کانال یا گروه در هر پلتفرمی می تواند منجر به این مجازات شود.

تبصره 3 تولید، انتشار و بازنشر هر گونه مطلب در گروه یا کانال متخلف را که از مصادیق تخلفات مندرج در آئین نامه رفتار است جرم دانسته و مجازات محرومیت از امکانات رفاهی مانند مسکن، وام و غذا تا به ضرر و زیان و محرومیت موقت از تحصیل و در بالاترین حد همان تبصره قبل شامل اخراج و محرومیت است. تبصره 4 استفاده از عنوان آرم و عناوین مشابه مربوط به دانشگاه را جرم می داند که موجب اخطار و توبیخ، درج در پرونده و محرومیت از امکانات رفاهی می شود.

علاوه بر اینها در تبصره 5 به تخلفات صورت گرفته در فضای مجازی که در عناوین سایر بندهای آئین نامه عمل در فضای واقعی آمده است بر اساس همین ماده مربوط به فضای واقعی رسیدگی خواهد شد. . تبصره 6 کلیه شبکه‌ها، نرم‌افزارها و بسترهای مجازی که دسترسی عمومی دارند را حریم خصوصی می‌داند و کمیته انضباطی دانشگاه مسئول تشخیص حریم در گزارش‌های دریافتی است. تبصره هفت هرگونه عضویت به منظور ارتباط و تبادل در کلیه شبکه ها، نرم افزارها و بسترهای مجازی گروه های غیرقانونی را مشمول مجازات بندهای چهار تا نهم (به استثنای بند پنج) می داند. بدین معنا که این دانشجویان با توبیخ کتبی و درج در پرونده، محرومیت از امکانات رفاهی، دریافت خسارت و محرومیت موقت از تحصیل تا نیم سال مواجه خواهند شد.

بر اساس مواد 41 و 43 در بخش رسیدگی به تخلفات سیاسی، قوانین مربوط به فضای مجازی اضافه شده است. بر این اساس، در صورت انتساب مواردی مانند فعالیت و تبلیغ به نفع «گروه های مبارز و مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران یا گروه های غیرقانونی منحله» در فضای مجازی و همچنین «توهین به شعائر و مقدسات، مذاهب اسلامی یا ملی». مقام رسمی کشور یا ارتکاب اعمال خلاف نظام جمهوری اسلامی» در فضای مجازی، کمیته انضباطی وارد عمل شده و به این ترتیب دانش آموز به مجازات هایی از قبیل محرومیت از امکانات رفاهی تا محرومیت موقت از تحصیل به مدت دو و نیم محکوم می شود. سالها با احتساب سالها

تعریف تخلفات جدید به ویژه در فضای مجازی و در رابطه با محصولات رسانه ای در اصلاحیه سال 1397 به آئین نامه رفتاری دانشجویی اضافه شد و میزان مجازات دانش آموزان افزایش یافت و اعتراض بسیاری از دانشجویان را برانگیخت. دستورالعمل‌های آبان ماه امسال نیز در این راستا پیشرفت کرده و به طور مشخص فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را با جزئیات مشخص کرده است.

بسیاری از دانشجویان در فضای مجازی به این اصلاحیه واکنش نشان داده اند. آنها می گویند این سیاست ظلم آشکار است و بسیاری از آزادی های مشروع دانشجویان از آنها سلب شده است. آنها با دادن بیانیه و اعتراض و تحصن مخالفت خود را با این سیاست جدید و آنچه پادگانی شدن دانشگاه می نامند اعلام کردند.