فعالیت بدنی شدید در میانسالی مهارت های شناختی را بهبود می بخشد


جایگزینی زمان استراحت روی مبل با ده دقیقه فعالیت بدنی متوسط ​​یا شدید می تواند بر عملکرد شناختی افراد میانسال تاثیر مثبت داشته باشد. این موضوع در جدیدترین بررسی محققان در خصوص تاثیر چند دقیقه فعالیت بدنی در روز به اثبات رسیده است.

بین سال های 2016 تا 2018، محققان فعالیت بدنی روزانه بیش از 4400 شرکت کننده 46 تا 47 ساله را در بریتانیا ارزیابی کردند. در این مطالعه از شرکت کنندگان خواسته شد تا برای نظارت بر سطح فعالیت بدنی خود به مدت هفت روز از یک ردیاب استفاده کنند. پس از یک هفته، از شرکت کنندگان آزمون هایی برای ارزیابی مهارت های حافظه و عملکرد اجرایی، از جمله پردازش کلمه، داده شد.

از شرکت کنندگان خواسته شد تا 8 دقیقه فعالیت بدنی شدید را با رفتارهایی مانند نشستن روی کاناپه جایگزین کنند. در نتیجه این کار، امتیاز مهارت های شناختی افراد بین یک تا دو درصد کاهش یافت. این گزارش در مجله اپیدمیولوژی و سلامت جامعه منتشر شده است.

جایگزینی فعالیت بدنی شدید با فعالیت سبک یا خواب نیز نمرات شرکت کنندگان را کاهش داد. بر اساس نتایج اعلام شده، جایگزینی فعالیت شدید با تحرک کم منجر به کاهش 1.3 درصدی امتیاز شرکت کنندگان شد. از سوی دیگر، زمانی که شرکت کنندگان خوابیدن را به جای فعالیت بدنی شدید انتخاب کردند، نمرات آنها 1/2 کاهش یافت.