عکاسانی که بر سایه ها حکومت می کنند. برندگان مسابقه عکاسی “سایه ها”.


مرموز، جادویی، قوی، بی پایان و گاهی نوستالژیک؛ تسلط بر سایه ها در عکاسی یک هنر است. این موضوع یک داستان و یک شکل بیان منحصر به فرد محسوب می شود.

در نسخه سی ام مجله AAP، آنها به دنبال شعر و همچنین قدرت سایه ها بودند که 25 عکاس برنده این کار را به خوبی انجام دادند. نمونه کارهای برندگان در رویکردشان به موضوع متنوع و تخیلی است. هر تصویر داستانی برای گفتن دارد و شکل منحصر به فردی از بیان را منعکس می کند. 25 عکاس با استعداد برندگان مسابقه “سایه ها” از 12 کشور مختلف و 5 قاره هستند.

امیدواریم از تماشای این مجموعه سایه های واقعی یا استعاری لذت ببرید.