طوفان برف؛ تهدید به فرصت تبدیل شدچگونه یک عکاس از طوفان برف برای ثبت عکس های منحصر به فرد استفاده کرد. در این قسمت از شاتر نتیجه تبدیل تهدید به فرصت را خواهیم دید.