شهرهای ایران که بیشترین پروازهای داخلی را دارند علی بابا هستند92 فرودگاه در ایران وجود دارد که شامل فرودگاه های بین المللی و داخلی می شود.