روند کاهش درآمد آسیاتک متوقف شد


آسیاتک که با کاهش 18 میلیارد تومانی درآمد نسبت به شهریور ماه مواجه بود، در پایان آبان ماه توانست درآمد خود را تقریبا ثابت نگه دارد. درآمد این اپراتور از خدمات اینترنتی در آبان ماه نزدیک به 65 میلیارد تومان و درآمد خدمات فناوری اطلاعات کمی بیش از 30 میلیارد تومان بوده است. مجموع این دو به همراه درآمد حاصل از فروش کالا، درآمد شرکت را در آبان ماه به بیش از 98 میلیارد تومان رساند.

همین شرکت در مهرماه حدود 66 میلیارد تومان از خدمات اینترنتی و نزدیک به 30 میلیارد تومان از خدمات فناوری اطلاعات درآمد کسب کرد که همراه با درآمد حاصل از فروش کالا، درآمد شرکت را به نزدیک به 96 میلیارد تومان رساند.

مقایسه درآمد خدمات اینترنتی نشان می دهد که درآمد این اقلام در آبان ماه همچنان حدود یک میلیارد تومان کمتر از مهرماه است و همچنان با درآمد شهریور که بیش از 80 میلیارد تومان بوده فاصله قابل توجهی وجود دارد.

از سوی دیگر در صورت های مالی های وب، درآمد مربوط به مجوزهای FCP از 33 میلیارد تومان در مهرماه به 28 میلیارد و 987 میلیون تومان در آبان افزایش یافته است. درآمد شرکت از FWA و TRUNK نیز کاهش یافته است اما در مجموع درآمد شرکت در آبان ماه نسبت به مهرماه افزایش یافته است.

همچنین اخیرا صورت های مالی اولین شرکت درآمد آبان ماه این شرکت را نشان می دهد بیش از 192 میلیارد تومان نسبت به مهرماه کاهش داشته و این شرکت در دو ماه مجموعا 936 میلیارد تومان کاهش درآمد داشته است.

محدودیت ها و فیلترینگ های اخیر در دو ماه گذشته اپراتورها را با کاهش چشمگیر درآمد خدمات مرتبط با اینترنت مواجه کرده است و تاکید بر این واقعیت است که زیان های اقتصادی ناشی از اختلالات و فیلترینگ اینترنت به کل صنعت ICT آسیب رسانده است. این آسیب با ادامه فیلترینگ ادامه دارد. خواهد داشت.