راهنمای رصد آسمان شب; فوریه 1401


یک روز پس از مقایسه سیارات زهره و زحل، در حالی که هنوز در آسمان بسیار نزدیک هستند، هلال باریک ماه به مجموع آنها اضافه می شود. از 30 دقیقه پس از غروب خورشید، ماه در سمت چپ این دو سیاره دیده می شود و تقریباً 5 درجه از آنها فاصله خواهد داشت.

تا یک ساعت و 15 دقیقه بعد از غروب آفتاب فرصت دارید تا این مقایسه زیبا را مشاهده کنید.

سه شنبه 13 بهمن: بالاترین ارتفاع سیاره عطارد در افق صبح 🢥

سیاره عطارد قبل از طلوع بامداد چهارم بهمن ماه به بالاترین ارتفاع خود در افق صبح می رسد و در لحظه طلوع خورشید تقریباً 15 درجه از افق فاصله دارد. البته رصد عطارد در این زمان به دلیل درخشندگی آسمان امکان پذیر نیست و 30 دقیقه قبل از طلوع آفتاب آخرین فرصت رصد آن قبل از پنهان شدن در نور گرگ و میش است. در این زمان عطارد تقریباً 9 درجه بالاتر از افق دیده می شود و اگر افقی بدون موانع زمینی (ساختمان ها، درختان و …) وجود داشته باشد، فرصت مناسبی برای رصد این سیاره گریزان منظومه شمسی است. در این روز سیاره عطارد بسیار درخشان است و با قدر ظاهری صفر در آسمان می درخشد.

بعد از این روز ارتفاع عطارد از افق هر روز کاهش می یابد و در آسمان به خورشید نزدیک می شود و پس از مدتی باید بعد از غروب خورشید به دنبال آن بود.

سه شنبه 22 بهمن: مقایسه ماه و سیاره مریخ 🢑