تصاویر هوایی ناب از زیبایی پیچیده سیاره زمین


داستان سرایی ایا آکاوا (آیا اوکاوا) با استفاده از قدرت تصویرسازی به منظور درک عمیق تمدن ها و فرهنگ ها، به دنبال برجسته کردن الگوهای انتزاعی، دگرگونی های مختلف طبیعت و تلاقی های جذاب سیستم های طبیعی و انسانی است.

آکاوا یک انسان شناس بصری است. زیر شاخه ای از انسان شناسی اجتماعی که به ارزیابی و تولید تصاویر به منظور مطالعه انسانیت می پردازد.