بینگ جدید غمگین شد و از نظر وجودی به چالش کشیده شد و احساسات انسانی را نشان دادهوش مصنوعی بینگ جدید مایکروسافت با کاوش در کاربران مختلف و مواجه شدن با سوالات بسیاری از کاربران احساساتی شد.