بهترین تصاویر علمی سال 2022


سلول های بینی انسان با موهای نازکی پوشیده شده است که اجسام خارجی را در بینی به دام می اندازند. کتی ماری کیس، دانشجوی دکترا، هنگام مطالعه تأثیر کووید-19 بر گروه‌های سنی مختلف، این مارپیچ سلولی بینی را مشاهده کرد که شبیه کهکشان است و فقط در بیماران مسن‌تر دیده می‌شود.

تصاویر از دیدگاه شخصی

در مجموعه تصاویر علمی امسال، سردبیران اخبار و رسانه های نیچر نیز عکس هایی با پیام ها و مفاهیم خاص را انتخاب کردند. در اینجا تعدادی از این تصاویر آمده است:

1. بلید رانر