انسان برای سازگاری با سرما تکامل نیافته است. پس چگونه در اقلیم های شمالی ساکن شدیم؟اجداد انسان ما در آفریقا وارد جهان شدند. اما بعدها پس از خروج از این قاره، آب و هوای سردتر شمالی را به عنوان محل سکونت انتخاب کردند.