افزایش 30 درصدی درآمد عملیاتی اولین شرکت در سال 1401 نسبت به سال 1400


بر اساس نمودار درآمد عملیاتی این شرکت از سال 1395 تقریبا هر سال بین 20 تا 30 درصد افزایش درآمد مشاهده می شود. بیشترین افزایش درآمد عملیاتی در سال 2018 بوده است که نسبت به سال 2018 38 درصد افزایش یافته است. تغییر در فناوری و انتقال به نسل های بالاتر پهنای باند تلفن همراه و از سوی دیگر، گسترش خدمات مبتنی بر داده و استفاده از ابزارهای پرسرعت اینترنت پرسرعت توسط مشترکین از عوامل اصلی افزایش درآمد است. اگرچه ذکر شده است که هزینه های مربوط به ارائه خدمات داده مانند هزینه های لینک و سرمایه گذاری در این بخش اجتناب ناپذیر بوده است.

از مجموع درآمد عملیاتی در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401، بیشترین سهم از درآمد عملیاتی مشترکان به مبلغ بیش از 33 هزار میلیارد تومان بوده است.

درآمد عملیات مشترک از مجموع تعداد تماس ها، خدمات دیتا و پیامک، اشتراک و تماس های بین المللی به دست می آید. بر این اساس درآمد مکالمه بیش از 12 هزار میلیارد تومان، درآمد خدمات دیتا و پیامک بیش از 20 هزار میلیارد تومان، اشتراک مشترک بیش از 164 میلیارد تومان و مکالمه بین المللی بیش از 543 میلیارد تومان است. پس از بهره برداری مشترکان، درآمد حاصل از استفاده سایر اپراتورها از امکانات شبکه و سود حاصل از سرمایه گذاری بیشترین درآمد را به دنبال داشت.

مجموع هزینه های این شرکت در سال مالی جاری بیش از 27 هزار میلیارد تومان بوده و بیشترین هزینه ها در بخش تسهیم درآمد و پس از آن هزینه های استهلاک فنی و نگهداری شبکه است. در این گزارش آمده است که عملکرد هزینه مطابق با پیش بینی های صورت گرفته در بودجه بوده و رشد آن مربوط به رشد هزینه های مربوط به درآمد، نرخ ارز، هزینه های عملیات شبکه برای رشد و توسعه شبکه می باشد. و تورم

همچنین مجموع هزینه های اداری و عمومی فروش بیش از 2418 میلیارد تومان است که افزایش هزینه ها نسبت به سال 1400 عمدتاً ناشی از افزایش هزینه های اطلاعاتی برای معرفی خدمات و محصولات جدید، خدمات مشتریان و افزایش حقوق پرسنل بوده است.

صورت های مالی کدال نیز نشان می دهد که در سال مالی منتهی به 8 اسفند 1401 مجموع سود ناخالص بیش از 11 هزار میلیارد تومان بوده است. سود عملیاتی بالغ بر 6973 میلیارد تومان و سود خالص نزدیک به 6000 میلیارد تومان بوده است.

سحاب آل نیز مانند سایر اپراتورها از زمانی که محدودیت های اینترنتی شدیدتر شد، ابتدا کاهش درآمد زیادی را تجربه کرد، به طوری که درآمد مهر ماه نسبت به شهریور ماه بیش از 700 میلیارد تومان کاهش یافت. در ماه های بعد این درآمد افزایش یافت تا اینکه درآمد شرکت در اسفند 1401 و قبل از تشدید محدودیت های اینترنتی به شهریور ماه برگشت.

در این گزارش اشاره شده است که بخشی از این چالش ها با سرمایه گذاری های مختلف این شرکت جبران شد. شرکت ارتباطات سیار شرکت های مختلفی را کنترل می کند که هر کدام بخشی از سود را به اشتراک گذاشته اند.