افزایش درآمد گوشی همراه اول در 9 ماهه امسال نسبت به سال گذشته


گزارش کدال از درآمد موبایل اول نشان می دهد که این شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از شش هزار میلیارد تومان افزایش درآمد داشته است. همچنین سود خالص همراه اول در این 9 ماه بیش از 3400 میلیارد تومان گزارش شده است.

این در حالی است که مدت مشابه سال گذشته برای 9 ماهه نخست بیش از 3100 میلیارد تومان سود خالص به همراه داشته است.

جزئیات گزارش درآمد حاکی از آن است که در این بازه زمانی شریک اول بیش از 14 هزار میلیارد تومان از محل کار مشترکان خطوط اعتباری و بیش از 10 هزار میلیارد تومان از محل کار برای مشترکان درآمد کسب کرده است. خطوط دائمی و در نتیجه بیشترین درآمد شریک اول از محل کار مشترکین خطوط بوده است. یعنی مکالمه، پیام کوتاه، اینترنت و پیامک انبوه.

این شرکت در همین بازه زمانی بیش از 3500 میلیارد تومان از محل مشترکان خط اعتباری و بیش از 2800 میلیارد تومان از محل مشترکان دائمی سود کرده است. شریک اول در کل سال گذشته در مجموع چهار هزار میلیارد تومان از بهره برداری از خطوط اعتباری و اندکی بیش از دو هزار و 800 میلیارد تومان از بهره برداری خطوط دائمی درآمد داشته است.

سود همراه اول از استفاده از امکانات شبکه توسط سایر شرکت های تلفن همراه نزدیک به 730 میلیارد تومان و از محل درآمد دفاتر خدمات 66 میلیارد تومان است.

مجموع سود شرکت اول در سال گذشته بیش از 8400 میلیارد تومان بود در حالی که در سه فصل نخست امسال این سود از مرز 7000 میلیارد تومان گذشت.

افزایش سود این شرکت در شرایطی محقق شده است که درآمد موبایل اول در پاییز تحت تاثیر محدودیت های اینترنتی کاهش یافته بود.