افزایش درآمد آسیاتک در سه فصل اول امسال نسبت به کل سال 1400


آسیاتک در 9 ماهه امسال بیش از 928 میلیارد تومان درآمد داشته است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته اندکی بیش از 618 میلیارد تومان درآمد داشته است.

بر اساس گزارش سایت کدال، از گزارش های مالی این شرکت، سود خالص آسیاتک در این 9 ماه بیش از 126 میلیارد تومان بوده در حالی که سال گذشته در مدت مشابه 91 میلیارد تومان و 124 میلیارد تومان سود کسب کرده است. تومان در کل سال گذشته. .

در بازه زمانی 9 ماهه امسال آسیاتک از خدمات اینترنتی بیش از 657 میلیارد تومان و سود ناخالص آن بیش از 172 میلیارد تومان بوده است. این درآمد در سال گذشته بیش از 583 میلیارد تومان بوده است.

در عین حال درآمد و سود آسیاتک نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که در مهرماه امسال به دلیل محدودیت های اینترنتی، درآمد این شرکت 18 میلیارد تومان کاهش یافته بود. اما این شرکت توانست در آبان ماه روند کاهش درآمد خود را متوقف کند و اکنون گزارش درآمد 9 ماهه امسال نشان می دهد که درآمد آسیاتک در این بازه زمانی بیش از کل درآمد سال گذشته است.